Květen 2007

Slavnost Seslání Ducha Svatého

27. května 2007 v 0:01 | MN |  Liturgický rok
Letnice, Seslání Ducha svatého či Svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá) padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.
Po Velikonocích se v západní církvi staly Letnice druhým svátkem, v němž dříve bylo možno světit křestní vodu a udělovat svátost křtu. Liturgická barva je červená - na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch svatý na apoštoly. Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů (šavuot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání.

Nanebevstoupení Páně

17. května 2007 v 0:01 | MN |  Liturgický rok
Nanebevstoupení Páně je jedním z velkých svátků křesťanského kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista na nebesa čtyřicet dní po jeho vzkříšení (viz Velikonoce). Událost zaznamenávají Skutky apoštolů v 1. kapitole. V pravoslaví je svátek součástí cyklu dvanácti velkých svátků.
Nanebevstoupení Páně připadá vždy na čtvrtek, avšak v některých oblastech se slaví až následující neděli (na kterou jinak připadá 7. neděle velikonoční). Svátkem jako takovým začíná devítidenní období před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého.
Víra křesťanů v Ježíšovo nanebevstoupení je dosvědčena již raně křesťanskými texty, např. u Polykarpa ze Smyrny, Justina a Ireneje z Lyonu. Tuto nauku obsahují též dvě nejvýznamnější vyznání víry, totiž Apoštolské vyznání a Nicejsko-konstantinopolské vyznání. Liturgie tohoto dne se zaměřuje především na skutečnost, že Ježíšovi je podle křesťanské víry jeho návratem k Otci dána veškerá moc na nebi i na zemi.
V mnoha zemích s křesťanskou tradicí je Nanebevstoupení Páně státním svátkem a dnem pracovního klidu.

Přijď, Duchu svatý

13. května 2007 v 17:28 Modlitby
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi vírou sjednotil národy rozličných jazyků.

V: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno;
R: a obnovíš tvář země.

Modleme se:
Bože, jenž jsi srdce svých věřících osvítil a poučil, dej, ať v tvém Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy.

nebo:
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.

Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

K svatému Josefu po růžencové pobožnosti

10. května 2007 v 9:06 Modlitby
K svatému Josefu po růžencové pobožnosti
K: Oroduj za nás, svatý Josefe,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.
Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku,
žádáme s důvěrou i od tebe ochranu.
Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou,
a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše,
pokorně prosíme:
shlédni milostivě na dědictví,
které si Ježíš Kristus získal svou krví,
a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.
Starostlivý strážce Svaté rodiny,
opatruj vyvolený lid Ježíše Krista.
Odvrať od nás, laskavý otče,
všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti.
Náš mocný ochránce,
milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna,
a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života,
tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel
a proti všemu protivenství.
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj,
abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí
svatě žili, zbožně zemřeli
a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.
L: Amen.

Modlitba k sv. Michaelovi

10. května 2007 v 9:04 Modlitby
Modlitba k sv. Michaelovi
SVATÝ MICHAELI archanděli, chraň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou.
Nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
A Ty kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, Božskou mocí do propasti pekelné. Amen

3. Konstantipolský koncil

10. května 2007 v 9:01 | MN |  Koncily
3. konstantinopolský koncil (7. listopadu 680 - 28. února 681) - svolal jej císař Konstantin IV. Pogonatos.
Koncil obnovil jednotu východní a západní církve odsouzením monotheletismu (Kristus má jen jednu vůli), ke kterému se smířlivě choval i papež Honorius I. (625 - 638), rozhodnutím, že Kristus má vůle dvě.
Závěry koncilu (odsouzení hereze i heretiků včetně Honoria) potvrdil papež sv. Lev II. (681 - 683), který odmítl Honoriovo odsouzení za herezi, ale za nedbalost - nepotlačení hereze.